پیدا

غمهای رنگ رنگ

درخواست حذف اطلاعات

perfect هردم که بود لذت دیدار بر تنم دست قضا بیامد و شد خصم گلشنم هرگز نبود ام از بار غم تهی غمهای رنگ رنگ شده نقشی بدامنم #گیتی_رسائی