پیدا

سرنوشت من

درخواست حذف اطلاعات

 رویا شدست بودن اندر کنار تو خود را دهم فریب که هستم کنار تو شاید نبود وصل تو در سرنوشت من دانم که آرزوست شوم من نگار تو #گیتی_رسائی