پیدا

دردم این است

درخواست حذف اطلاعات

someone with their eyes closed, brown, red, grey, black تا خدا هست تو در کنج دلم جا داری دردم اینست چرا ازمنِ دیوانه تو پروا داری؟ آتشی نیست که خاموش شود در دل من تو بگو از من و از دل چه تمنا داری؟ #گیتی_رسائی