پیدا

پشت پنجره

درخواست حذف اطلاعات

çoklu pozlama پشت هر پنجره پنهان شده ام سایه ات کنان می آید باد پائیز چقدر عشوه کنان می آید کم کَمک بوی ترا می شنوم بی خیال ، از کنار من و از پنچره ام می گذری سایه ات کنان در میان مه باران نگاه من هنوزم ز پی دیدن تو مشتاقم #گیتی_رسائی