پیدا

شده عادت

درخواست حذف اطلاعات

ilustración antonio mora کاش می شد که بگویم به دلم خسته ام از تو از رویایت نیست دیگر هوس دیدن رویت به خدا آنچه ماندست به سر یک هوس پر غوغاست شده عادت که تو باشی و من و خاطره ها..... #گیتی_ رسائی