پیدا

ولی افسوس

درخواست حذف اطلاعات

cutipieanu دلم خوش بود از این رو که ما را پشیزی در دل خود جای دادی ولی افسوس چون دیری نپائید که ما را از دلت بیرون نهادی #گیتی_رسائی